1. DISCLAIMER

De website van de ESTEM B.V. als onderdeel van de Bouwman Groep (hierna "Bouwman Groep") heeft een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. Bouwman Groep aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de websites of van informatie die op de websites beschikbaar is.

De prijzen op bovengenoemde website zijn in euro’s (exclusief 21% BTW) vermeld en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Onderstaande informatie is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s van de Bouwman Groep. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Apeldoorn exclusief bevoegd.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders kenbaar gemaakt, is Bouwman Groep eigenaar van alle informatie weergegeven op de websites, waaronder begrepen alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3. WIE ZIJN WIJ?

De Bouwman Groep, gevestigd aan de Fahrenheitstraat 18, (3846 Harderwijk), is een internationaal opererende onderneming op het gebied van koel- en vriesmeubelen en installaties.

Hierbij staat uw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites, van onze klanten en leveranciers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiaires en sollicitanten van de Bouwman Groep is een ander beleid van toepassing.

4. WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Bouwman Groep is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites van Bouwman Groep;
 • De verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en leveranciers van Bouwman Groep die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving – via het contactformulier via de website(s); Deze gegevens worden in een centraal (klanten)systeem voor de hele Bouwman Groep verzameld en opgeslagen;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Bouwman Groep of van wie Bouwman Groep persoonsgegevens verwerkt.

5. WAT VOOR SOORT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BOUWMAN GROEP & WAARVOOR (DOELEINDEN)?

Onze klanten zijn (voornamelijk) zakelijke klanten. Bouwman Groep verwerkt per-soonsgegevens die u zelf aan Bouwman Groep heeft verstrekt of persoonsgegevens die Bouwman Groep eventueel heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare registers.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar u te kunnen verbeteren.

Bouwman Groep verwerkt de navolgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • indien u een offerte opvraagt en producten selecteert voor de verhuur en/of de opdracht daadwerkelijk plaatst, verwerken wij uw naam, e-mailadres, (aflever)adres en betaalgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw offerte te kunnen opstellen;
 • indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies verwerken wij uw IP-adres, gegevens over uw gebruik van de Website zodat wij de Website kunnen personaliseren en u producten kunnen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt;
 • het maken van gebruikersstatistieken van de website van Bouwman Groep.

6. OP WELKE GRONDSLAGEN IS HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBASEERD?

Bouwman Groep verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden zoals genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende grondslagen zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).
 • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Bouwman Groep gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te door middel van informatieve e-mails.

7. VERWERKERS

Soms is het nodig dat Bouwman Groep voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelt die in opdracht van Bouwman Groep de persoonsgegevens verwerken. Bouwman Groep sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Bouwman Groep werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

8. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • indien de doorgifte geschiedt aan een zuster- of moedervennootschap van Bouwman Groep en deze doorgifte noodzakelijk is voor de dienstverlening;
 • indien Bouwman Groep op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;
 • indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen;
 • persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

9. DOORGIFTE BUITEN DE (EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

10. COOKIES

Bouwman Groep maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Bouwman Groep maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Bouwman Groep hiermee haar website optimaliseren.

Met de toestemming van de betrokkene worden er tracking cookies geplaatst door Bouwman Groep waardoor Bouwman Groep kan zien welke pagina’s u bezoekt, om zo advertenties te personaliseren.

Met de toestemming van de betrokkene worden door derde partijen cookies geplaatst waardoor zij kunnen zien welke pagina’s u bezoekt, om zo advertenties te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie bijvoorbeeld de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

11. GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de ver-kregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

12. GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Bouwman Groep maakt gebruik van sociale (media) netwerken of websites van derden zoals LinkedIn en Facebook om zodoende haar webpagina’s van haar websites te kunnen promoten. Bouman Groep houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

13. BEWAARTERMIJN

Bouwman Groep bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

14. BEVEILIGING

Bouwman Groep zorgt voorpassende technische- en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

15. VRAGEN OF KLACHTEN?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoon-nummer +31 (0)88 – 1601 580 of per e-mail via: info@bouwmangroep.nl.

16. WIJZIGINGEN

Bouwman Groep behoudt zich het recht voor om deze ‘disclaimer & privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Versie: december 2019